ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
550
3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
550
4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
6 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
7 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
8 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
9 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
10 โรงเรียนบ้านดงสวาง ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
389
11 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
12 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
550
13 โรงเรียนบ้านโคกก่อง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
14 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
15 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
16 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
17 โรงเรียนบ้านโนนประทาย ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
19 โรงเรียนบ้านม่วงกะชัง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
20 โรงเรียนบ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
    รวมการผลิต  
15138