ผู้บริหารและบุคลากร
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
นายทรงวุฒิ มลิวัลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
นางสาววัลลา  เรือนไชยวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
นางสาววัลลา  เรือนไชยวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรอนงค์  อุทารเวสารัช
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นายพนัส บุญวัฒนสุนทร
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน
3
นายสันติ โลหะปิยะพรรณ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
กลุ่มโครงการอาหารกลางวันและสุขภาพนักเรียน
   
กลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก
นางนภา  พานน้อย
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางอัจฉราภรณ์  ตั้งอุทัยสุข
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
   
นายปวริศ กิจกิ่ง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
 
นายกิตติศักดิ์  หาญยิ่ง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส 4
 
 
นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นายวสุตม์ ฤทธิเพชร
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ แขวงวังจันทร์เกษม ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2628-5166,0-22811955 , 0-2282-2808 โทรสาร 0-2281-2858

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ : student.obec@gmail.com